Vandplejefyn.dk
   Forside - Hvad er Vandpleje Fyn
20. August 2017   
Navigation
Forside

Hvad er Vandpleje Fyn
Forretningsudvalget
Foreningerne bag VPF

Restaureringsprojekter
Grusbanden

Spærringsoversigt

Smoltudsætninger 2014

Fisketælleren i Odense Å

Nyt fra elfiskeriet 2016
Elfisketilladelse


Vandpleje Fyn er sponsoreret af


Udsætningsplanen for Fyn skal revideres

Bestandsanalyser sat igang

Mandag morgen d. 31/7 påbegyndte DTU Aqua en 6 uger lang undersøgelse af ørredbestanden i de fynske vandløb. Undersøgelserne skal kaste lys over den øjeblikkelige ørredbestand, og har til formål at danne datagrundlag for udarbejdelsen af den kommende udsætningsplan for ørred på Fyn.

DTU Aqua har sendt 2 dygtige biologer til Fyn, og de vil sammen med hjælpere fra Fyns Laksefisk, og mere end 60 frivillige fra de fynske sportsfiskerklubber under Vandpleje Fyn undersøge i omegnen af 460 nøje udvalgte positioner på Fyn, Langeland, og på Ærø.
Undersøgelserne vil udover at belyse ørredbestanden også afsløre hvorvidt de fysiske forhold i vore vandløb er gået frem eller tilbage. Ørreden er med DTUs egne ord nemlig en slags miljøvagt, og antallet af ørredyngel kan indikere hvorvidt de fysiske forhold er forbedrede, eller måske det modsatte? Sagen er nemlig den, at har ørreden det godt, så har vore vandløb det godt!

De sidste par gange de fynske ørredbestande blev undersøgt (2000 og 2008) oplevede vi markante fremgange i bestandene. Årsagen blev dengang helt fortjent tilskrevet Havørred Fyns, de fynske kommuners, sportsfiskernes og Fyns Laksefisks arbejde for at ophjælpe ørredbestanden og forbedre de fysiske forhold, hvilket vil sige gyde, opvækst, og passageforhold for ørreder, og nu bliver det altså spændende at se hvordan vores yngel og de fynske vandløb har det den dag i dag, ligesom det bliver spændende at se om vores arbejde for at forbedre forholdene endnu engang viser fremgang.
Repræsentantskabsmøde 2017

Dagsorden, beretning, regnskab + budget samt handlingsplan udsendes til foreningsformændene senest d. 17/1 2017.
Nyheder fra elfiskeriet 2016


Tirsdag den 22. gik Fyns Laksefisk den sidste elfisketur for i år og inden længe er alle fisk afstrøget og 65 liter befrugtede æg i hus. Vi forventer at alle fisk er afstrøget og kørt tilbage til de fynske vandløb i løbet af uge 48 ...
Film fra Harndrup Fjellerup Å

Video af Thomas Graversen
Find Vandpleje Fyn på Facebook

Find os på Facebook

At opdatere og vedligeholde en hjemmeside er et stort arbejde som vi efter længere tids overvejelse har valgt at nedprioritere i Vandpleje Fyn. Vi har i stedet valgt at følge tidens udvikling, og vi vil for fremtiden poste nyheder og annoncere vore arrangementer og aktiviteter vores facebookside - www.facebook.com/vandplejefyn
Vores hjemmeside vil stadig være aktiv, og det vil stadig være muligt at se daglige opdateringer fra elfiskeriet, se elfiskeplaner - og for klubbernes vedkommende - se referater fra udvalgsmøder, finde formularere osv her på www.vandplejefyn.dk
Vandpleje Fyn søger rusepassere til smoltfælde i Geels Å.

Rusepassere søges

De seneste 3 år har Geels Å øst for Odense dannet ramme for årligt tilbagevendende smoltforsøg som skal belyse trækrater og relativ overlevelse af opdrættede smolt i forhold til opdrætsanlæg og tid. Bag undersøgelserne står DTU Aqua i Silkeborg som siden 2012 har været i gang med en 5 årig undersøgelse, som med andre ord skal undersøge overlevelse blandt opdrættede ørredsmolt, og hvornår disse vandrer i forhold til det tidspunkt de udsættes.

I løbet af marts og april måned udsættes der smolt fra flere opdrætsanlæg. Forsøget omfatter fisk fra 3 jyske opdrættere, samt ”vores egne fisk” fra Fyns Laksefisk i Odense. Alle opdrættede fisk mærkes inden udsætning med en lille passiv radiosender (et såkaldt Pitmærke), som efterfølgende registrer fisken, når den kort tid efter udsætningen passerer en fuldt dækkende antenne placeret ca. 2,5 km nedstrøms udsætningspositionen.

Som det også var tilfældet første år undersøgelserne stod på, bliver radiosenderne i år suppleret af en smoltfælde (ruse med fangstkasse). Smoltfælden skal afklare/undersøge mærkemådens effektivitet, og den giver samtidig forskerne - og alle os andre - gode informationer om hvordan smoltudtrækket påvirkes af vejrmæssige forhold, så som afstrømning og temperaturudsving. Samtidig giver fælden os også en klar indikation af Geels åens naturlige smoltproduktion, da både udsatte og naturlige smolt opfanges i den opsatte fælde.

Forsøget i Geels Å forløber over en længere periode - fra 14. marts til 1. juni - og pasningsopgaverne er ganske omfattende. Fælden skal tilses og tømmes hver eneste dag, ligesom alle ”tilfangetagne” fisk skal registreres og måles, og så skal fangstrusen naturligvis renholdes for blade, grene, og andet skidt som kommer flydende med strømmen.

Pasningsopgaverne koordineres af Vandpleje Fyn, og varetages i weekends og helligdage af frivillige rusepassere fra Munkebo Lystfiskerforening, Odense Sportsfiskerklub, og Vandpleje Fyns Grusbande - mens 2 seniorjobbere fra Kerteminde Kommune tager sig af hverdagene.

Vi er i øjeblikket ved at sammensætte små pasningshold på 2-3 mand, som sammen skal varetage de daglige opgaver, og I den forbindelse søger vi 5-6 frivillige som kan indgå i disse teams. Har du tid og lyst til at bidrage med en hjælpende hånd, og vil du være med til at give forskerne ny viden omkring ørredsmolt, så skal du blot kontakte undertegnede og så sørger jeg for du kommer med på holdet. Du vil naturligvis få den nødvendige oplæring og komme i team med en rutineret fældepasser. Du skal forvente at få vagt 2-4 gange i løbet af marts-maj måned, og at de daglige opgaver ved fælden varer fra 15 minutter til 1½ time.

Har du lyst til at medvirke, eller vil du høre mere om projektet, så kontakt venligst

Søren Knabe
Tlf.: +45 22776564
Mail: formand@vandplejefyn.dk
VPF og OSK restaurerer Pilebækken


Pilebækken restaureret

Det lille vandløb, Pilebækken, er nemt at overse i det tilgroede område. På grund af manglende sollys, er vigtige kantplanter og græsser, som ellers skulle sikre brinkerne, forsvundet. Når brinkerne bliver revet med under vinterens nedbør, lægger der sig et tykt lag mudder, som forringer levebetingelserne for dyr og planter. Blandt andet forhindrer det ørrederne i at gyde på strækningen. Derfor tog Vandpleje Fyn og Odense Sportsfisker Klub kontakt til Odense Kommune. De fremlagde et forslag om at restaurere Pilebækken; der skulle lægges nyt gydegrus til havørrederne og brinkerne skulle sikres. Et forslag, der blev taget varmt imod fra kommunens side.
Læs Odense Kommunes pressemeddelelse her...
Læs Kenneth Fahnøes beretning her ...

repræsentantskabsmøde 2015

Så er vi i mål?

Status på strygning.
Torsdag d. 4/12 - 2014

For små 14 dage siden blev de sidste elfisketure kørt, og i dag kom så øjeblikket som vi med længsel har gået og ventet på. I dag kunne Fyns Laksefisk nemlig afstryge de sidste ørreder for i år, og målet på "lige knapt 60 liter" er nu nået.
Som det fremgår af Fyns Laksefisks statusopdatering på facebook, er der afstrøget 59,4 liter æg, som nu ligger og venter på at blive nurset og plejet indtil de skal klække.

Tilbage står nu kun at takke alle de elfiskere og hjælpere som igen i år har ydet en stor og prisværdig indsats rundt omkring i vore vandløb, og der skal naturligvis også lyde en kæmpe tak for indsatsen og det helt fantastiske samarbejde til Linda, Karsten, Mogens, Lars, samt alle lærlinge og elever på Fyns Laksefisk. /Søren.
Fint besøg i Lindved Å


Fødevareministeren gav en hånd med.


Endskønt elfiskeri er en fantastisk spændende aktivitet for lystfiskere og andre naturinteressede mennesker, så er det sjældent at det ligefrem tiltrækker den helt store mediebevågenhed. Under dagens elfiskeri i Lindved Å, var det anderledes. Her var var der for en sjælden gangs skyld flere fotografer til stede, end der var folk i waders. Vi må nok erkende at opmærksomheden ikke udelukkende skyldes at den danske presse pludselig har fatte interesse for havørredens ve og vel, men nok i lige så høj grad at en af de få der var iklædt waders, også har titel af fødevareminister.

Dan Jørgensen havde lagt vejen forbi Odense, for at give en hånd med under elbefiskningen af et kortere stykke af Lindved Å. Og det var vel at mærke ikke bare for at kigge på. Iklædt reglementeret elfiskeruniform, fik han fornøjelsen af at nette de fisk, Søren fik hentet ud fra brinkerne og op af hullerne. Det væltede ikke frem med fisk denne dag, men en god håndfuld havørreder kom i karret, hvor af den største var en flot han på ca. 3 kg.

Efter elfiskeriet demonstrerede Linda fra Fyns Laksefisk, hvordan det foregår når de gydemodne havørreder bliver strøget for rogn og sæd. Dan fik selv en trind hunfisk mellem hænderne, så han kunne få et førstehåndsindtryk af hvilket håndelag det kræver at være fiskemester på et klækkeri.

Dan Jørgensens besøg falder sammen med at han lancerer en ny plan og vision for lystfiskeriet i Danmark. Planen indebærer blandt andet en 5-årig fredning af de sydsjællandske brakvandsgedder, trawlfri områder rundt omkring Fyn, intensiveret fiskerikontrol, flere garnfri fjordområder og flere penge til vandløbsrestaurering. Alt sammen tiltag, vi som lystfiskere kun kan være tilfredse med.

I Vandpleje Fyn er vi glade for at vores mangeårige indsats for havørreden og lystfiskeriet omkring Fyn for alvor er begyndt at bære frugt. Det er ikke nogen hemmelighed at det solide arbejde vi har lagt i at oplyse vores politikere omkring lystfiskeriets potentiale og udfordringer, er medvirkende årsag til at lovgivningen på områder endeligt begynder at dreje over i favør af det rekreative fiskeri.
Nyheder fra elfiskeriet 2014

Elfiskeriet er slut for i år - der er ikke flere ture på programmet !!!

Opdateret 26/11 - kl. 15.00

Side 1 af 8 1 2 3 4 > >>
Hvad er Vandpleje Fyn

Vandpleje Fyn er en sammenslutning af foreløbigt 28 fynske foreninger under
Danmarks sportsfiskerforbund, der har til opgave at :

- Arbejde for forbedrede
levevilkår for fisk i de fynske vandløb f.eks. ved genslyngning af udrettede vandløbsstrækninger, fjernelse af opstemninger der hindrer fiskenes frie vandringer opstrøms og nedstrøms i vandløbene, udlægning af gydegrus og skjulesten, frigravning af rørlagte vandløbsstrækninger o.s.v.

- Arbejde for rent vandmiljø i det fynske område

- Organisere foreningernes elektrofiskeri og udsætninger i henhold til udsætningsplaner, samt vedligeholdelse af elfiskeudstyret.

- Fremme foreningernes vandplejearbejde gennem kurser, informationsaftener m.v.

- Støtte foreningerne med økonomiske midler til vandløbsrestaureringsprojekter i det omfang Vandpleje-Fyn kan tilvejebringe disse.

Organisationen har til hensigt at samle så mange fynske foreninger under Danmarks sportsfisker-forbund som muligt, da udsætninger af fisk på Fyn, og vandpleje i det hele taget er til gavn for samtlige foreninger på Fyn.

Indlogning
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Få tilsendt et nyt ved at klikke her.


Links


Anmeldelse.dk 72185609